Πολυδιάστατο και οριζόντιο πρόγραμμα ευεξίας για την τηλεργασία

Η διαδικτυακή εφαρμογή Mentor+ παρέχει έναν ψηφιακό χώρο προσαρμοσμένο για τους εργαζόμενους που τηλεργάζονται. Τους βοηθά στην καθημερινή εφαρμογή πρακτικών αυτο-καθοδήγησης (self-leadership) με στόχο να ενισχύσει την ευεξία τους στο σπίτι και να προωθήσει την αμοιβαία μάθηση μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και στοιχείων. Το περιεχόμενο της διαδικτυακής εφαρμογής βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ευεξίας, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει αυτοκαθοδηγούμενες ασκήσεις για σωματική, ψυχική και διατροφική ευεξία.

Το Mentor+ είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σωματική ευεξία
Διατροφική ευεξία
Ψυχική ευεξία

Multidimensional and transvErsal well-being program for Tele-wORking

The Mentor+ Web App provides a digital space tailored for employees engaged in teleworking. It assists them in the daily application of self-leadership practices, aiming to enhance their well-being at home and foster mutual learning through the exchange of experiences and evidence.
The contents of the Web App are built upon a comprehensive Well-being Programme, applicable across different working environments. This program encompasses self-guided exercises for physical, mental, and dietary well-being.

Mentor+ is an Erasmus+ Project, funded by the European Union.

Physical Well-Being
Nutritional Well-Being
Mental Well-Being